späť ↵

KASÁRNE / KULTURPARK SÚŤAŽ

Koncom roka 2009 sme sa zúčastnili urbanisticko – architektonickej súťaže na prestavbu a dostavbu areálu bývalých kasární s transformáciou na Kulturpark. Zadanie sme poňali formou výraznejších novostavieb, s cieľom tvarového a hmotového ozvláštnenia celého temer uniformného priestoru.
Z parku sme odstránili parkovanie a dopravu, ktorú sme navrhli v suteréne novostavieb. Park sme nepoňali ako plochu zelene s „historickými“ stromami, ale ako súčasť „prostredia pre intenzívny rozhovor a inšpiratívne výsledky“. Cieľom bolo pozdvihnutie parku na PARK, na park pre ľudí, pre život, pre kultúru. Navrhnutá je pomedzi stromy spleť chodníčkov sprístupňujúcich pre peších jednotlivé objekty, umožňujúcich situovanie plastík (napr. ako výsledky workshopov). V blízkosti pôvodnej vodárne (Kulturpark Café & Beer) je navrhnuté ľahké plátené prestrešenie letnej terasy a malého pódia s možnosťou kultúrnych podujatí komornejšieho charakteru. Jestvujúce stromy sú zachované, parkové úpravy budú len oživením, dopovedaním celého priestoru.
Jestvujúca zástavba tvorená jednou centrálnou a štyrmi „obvodovými“ hmotami je dopovedaná navrhovaným objektom administratívneho centra situovaného v juhovýchodnom rohu areálu, ako dopovedanie symetrickej blokovej štruktúry. Funkčne je administratíva s reštauráciou a polyfunkciou v parteri vnesením „každodenného života“ do Kulturparku.
Severozápadný okraj areálu je dostavaný organicky tvarovaným objektom hotela s kongresovým centrom, s prepojením na jestvujúci objekt s doplňujúcimi kongresovými a galerijnými priestormi. Novo navrhovaná architektúra je v kontraste k jestvujúcim hmotám jednoduchej ťažkej architektúry vojenských skladov. Vzniká tak napätie, kontrast medzi novým a starým, podčiarknutý materiálovým stvárnením
V mieste hlavného pešieho vstupu do Kulturparku je navrhnutá väčšia spevnená plocha ako centrálny vstupný, „komunikačný“ a rozptylový priestor. Ústia sem východy z podzemného parkingu, vstupy do kongresového centra, začínajú chodníky parku…. Plocha je dotvorená drobnou architektúrou, vodnými plochami, fontánami, zeleňou a objektom Infocentra. Centrálny objekt „Kultúrne centrum“ je zo strany hlavného nástupu do areálu doplnený modernou prístavbou akcentujúcou hlavný vstup do Kulturparku a umožňujúcu reorganizáciu Kultúrneho centra, situovanie hlavného vstupu do centra v smere ku „ľuďom“, pozdvihnutie architektúry Centra zo skladu na „Kultúrne centrum“.

Štúdia : 12/2009


späť ↵


in Projects | Projects, Sport & Leisure |


Zdieľať tento článok: