späť ↵

Mista

Polyfunkčný bytový dom Mista je situovaný na rohu Predmestskej ulice, oproti Daňovému úradu v Žiline. Osadenie a tvarovanie štruktúry bolo determinované jestvujúcim krytom civilnej obrany, svetovými stranami a blízkym areálom väznice.
Hmotová kompozícia je založená na dvoch pozdĺžnych vyšších objektoch (8 – 6 podlažných), vzájomne prepojených nižšou – trojpodlažnou hmotou.
Zo severnej strany je 8-podlažný objekt umiestnený rovnobežne s Predmestskou ulicou, je však zasadený výrazne hlbšie v priestore z dôvodu uskočenia voči C.O. krytu. 6-podlažný objekt na južnej hranici pozemku je natočený voči prednej časti pod uhlom cca 40º, čím sa jeho „severná“ fasáda citeľne natáča východným smerom. Prepojovacia 3-podlažná časť je tvarovaná dynamicky.
Z pohľadovo čelnej strany je ku 8-podlažnej hmote navrhnutý kolmo pristavaný 3- podlažný „pavilón“, subtílna presklená hmota s administratívnymi priestormi.
Stavba bola stavaná po etapách a bohužiaľ posledná etapa – 3- podlažný pavilón sa už neuskutočnila. Samozrejme mal to byť „šperk“ celej stavby, takto je celá štruktúra neukončená. 8-podlažná časť je v mieste plánovaného napojenia navrhovaného „pavilónu“ neštandardne nedopovedaná, na prvý pohľad s nelogickým riešením okien, dispozície a hlavne stvárnenia fasády.
Veľkým mínusom je aj nezrealizovaný drevený obklad fasády posledného, uskočeného podlažia a jeho nahradenia farbou omietkou). Zdanlivo drobnosti, ale v celkovom meradle zásadné prvky, ktoré výrazne ovplyvnili celkový vzhľad celej štruktúry.
Prevažnú časť funkčnej náplne tvoria bytové priestory. Budova je svojím charakterom polyfunkčná, kombinácia bývania a občianskej vybavenosti. Samozrejmosťou je podzemná garáž.
Skladba bytov je ponukou rôznych veľkostí a kategórií. Okrem menších 1 a 2-izbových bytov sú navrhované aj väčšie 3-izbové a niekoľko 4-izbových nadštandardných bytov.

Štúdia : 04/2004
Projekt : 01-04/2005
Realizácia : 07/2005-08/2007


späť ↵


in Projects | Housing & Hotel, Projects |


Zdieľať tento článok: