späť ↵

NÁRODNÝ DOPRAVNÝ AREÁL

Navrhovaný urbanistický komplex „NÁRODNÝ DOPRAVNÝ AREÁL“ je riešený na celkovej ploche cca 35 ha. V rámci tejto plochy je uvažovaná určitá priestorová rezerva pre doplnenie ďalších aktivít, stavieb a zariadení v neskorších etapách. Areál je navrhnutý ako ideový zámer, bez konkrétnej lokalizácie.
Zadaním bolo navrhnúť areál so všetkými potrebnými zariadeniami a vybavenosťou pre potreby motokárového okruhu, bikrosovej dráhy a 3 samostatných dopravných ihrísk (národný dopravný areál) so zameraním na jednotlivé vekové stupne. Súčasťou areálu sú aj hotel, reštaurácia, divácka tribúna, dopravné múzeum a potrebné prevádzkové objekty a veľkokapacitné parkoviská.
Hlavný vstup je navrhovaný približne v strede areálu a využíva marketingový potenciál atraktívneho pohľadu na centrálnu os územia, na ktorú sú naviazané najzaujímavejšie prvky a aktivity. Vjazdom sú sprístupnené dve centrálne parkoviská s celkovou kapacitou 500 p.m., situované pozdĺž celej južnej strany územia.
Pravá – východná časť od vstupu je výlučne venovaná špičkovému motokárovému okruhu s celkovou maximálnou dĺžkou cca 1900m. Kvalitný asfaltový okruh je široký 7 až 9 metrov, pričom technické pasáže sú doplnené niekoľkými atraktívnymi dlhými rovinkami. V jednom mieste je trať vzájomne mimoúrovňovo križovaná. K asfaltovému okruhu je z východnej strany priradený menší „prírodný“ okruh pre terénny „offroad“, využiteľný pre viaceré druhy terénnych vozidiel a motocyklov. Uprostred – vo vnútornej časti, je menšia bikrosová dráha, ktorú je možné prepojiť aj s offroadom. Cieľová rovinka motokárového okruhu nadväzuje na spevnenú plochu, ktorá na jednej strane končí budovou s centrálnym vstupom pre verejnosť a na druhej strane veľkou asfaltovou plochou – priestorom, ktorý v čase pretekov slúži ako prechodné boxy jednotlivých pretekárov a ich tímov. Ich doplnkové zázemie je lokalizované v priestoroch pod diváckou tribúnov, ktorá je situovaná v strede dĺžky cieľovej rovinky. Tribúna je krytá, s celkovou kapacitou 950 miest na sedenie. Poslednou časťou pravej strany areálu je sezónny autocamping, ktorý je umiestnený v juho-východnom nároží komplexu, v bezprostrednej blízkosti mobilných boxov a samotného okruhu. Má svoje vlastné sociálne zázemie a určený je tak pre jednotlivé tímy a ich členov, ako aj pre bežných návštevníkov.
Druhá – západná časť areálu je delená do niekoľkých menších funkčných celkov. Ako celok ju možno charakterizovať ako národné dopravné ihrisko, aj keď tento názov určite nezodpovedá všetkým funkciám a vybaveniu, ktoré sú tu obsiahnuté.
Základ však tvoria 3 kategórie samostatných dopravných ihrísk – okruhov, pričom každé z nich je určené pre inú vekovú kategóriu. Pre najmenších (predškolský vek) je k dispozícií najmenší a najmenej náročný okruh (kategória I), situovaný pri okraji, v bezprostrednej blízkosti hlavného námestia. Druhým dopravným ihriskom (kategória II.) je okruh pre školopovinné deti, určený predovšetkým pre jazdu na malých motokárach (prípadne aj na bicykli). Tento okruh je širší (š=4,0m), dlhší a komplikovanejší, ako kategória I a ponúka viacero typov komunikácie, križovatiek, rôznych zaraďovacích pruhov, parkovania, semafórov, chodníkov a pod. Poslednou kategóriou je najväčšie a najkomplexnejšie dopravné ihrisko (kategória III.), určené pre pohyb reálnych motorových vozidiel a prípad. motocyklov. Rozlohou zaberá asi 30% celej aktívnej plochy areálu. Je rozdelené do dvoch častí a obsahuje maximum prvkov a situácií, aké môže budúci vodič zažiť v bežnej premávke. Okruh obsahuje časť „THE CITY“, ktorá imituje mestské prostredie a mestské premávku. Sieť hustých ulíc je spájaná rôznymi typmi križovatiek, riadená semafórmi, dopravnými značkami, alebo dopravným policajtom. Obsahuje viaceré druhy parkovania (kolmé, šikmé, pozdĺžne), kruhovú križovatku, obratisko, heliport a iné. V blízkosti tejto časti je situované dopravné cvičisko – veľká asfaltová plocha s možnosťou trénovania slalomu, parkovania a jemného manévrovania s vozidlom. Využiť ho môžu jednotlivé školské kurzy a tiež autoškoly. Druhou časťou tohto okruhu pre najstarších je „MIMOMESTSKÁ PREMÁVKA“, ktorú tvorí členitý a zaujímavý okruh, vedúci cez prírodné a členité prostredie (terén). Tento úsek obsahuje most ponad cestu, malú železnicu, vodu (dl.=cca 40m) a tunel (dl.=cca 110m) – navrhovaný v plnom vybavení, vrátane odstavného miesta, únikovej cesty, elektronického riadenia a pod. Cesta ďalej stúpa a následne klesá sériou prudkých zákrut v geograficky členitejšom teréne. Následne je tam použitý prechod cez železničnú trať (závory, signalizácia), rozšírenie na 4-prúdovú komunikáciu so zeleným ostrovčekom medzi jednotlivými smermi a tiež miesto prechodu cez plytkú vodnú plochu (tréning zvládania aquaplaningu).
Všetky dopravné ihriská a zariadenia môžu využívať školy, rôzne organizácie, autoškoly, hasiči a záchranári (za účelom cvičenia), ale aj bežná verejnosť.
V centrálnej časti, vľavo od hl. vstupu do areálu je situovaný HOTEL (s názvom „PIT TOP“), kategórie *** až ****, ktorý je určený predovšetkým na krátkodobé pobyty, súvisiace s aktivitami v celom areály. Situovaný je v bezprostrednej blízkosti hlavného námestia, kde má orientovanú aj letnú terasu svojej reštaurácie
Západným smerom od hotela je lokalizovaná budova PREVÁDZKOVÝ OBJEKT A MÚZEUM, určená pre obsluhu a „fungovanie“ všetkých kategórií dopravných ihrísk. Budova ponúka všetky potrebné priestory jednotlivým školským „zájazdom“ a skupinám detí, vrátane šatní a sociálnych zariadení, jedálne, učební, trenažéra, malého kongresového centra, múzea dopravy, zázemia pre dopravných policajtov, centrálneho dispečingu pre riadenie a obsluhu dopravy, uskladnenia bicyklov a pomôcok pre najmladšiu kategóriu detí.
Na osi hl. vjazdu a výjazdu z areálu je umiestnená budova reštaurácie s nástupnou stanicou malej 2-sedačkovej lanovky, vedúcej na vrchol kopca, situovaného nad areálom. Reštaurácia je orientovaná do atraktívneho prostredia pod kopcom, v bezprostrednom dotyku s vodnou plochou – umelým jazerom. Jazero je zaujímavo členené a okrem scenérie ponúka návštevníkom rekreačné člnkovanie na požičaných člnkoch.
Doplnkovou funkciou pre návštevníkov je kratší okruh malej železnice, ktorý vedie od brehu jazera do severo-západnej časti areálu, s kontrolovaným križovaním komunikácie okruhu.

Štúdia : 05/2010


späť ↵


in Projects | Projects, Sport & Leisure, Urban |


Zdieľať tento článok: