späť ↵

Ortovita

Navrhnúť budovu s prenajímateľnými ambulanciami, bytom, lekárňou a potrebným parkingom na pomerne malej a priestorovo limitovanej parcele bolo zadaním náročným, ale o to viac zaujímavým. Komplikovanosť priestoru umocňovala svahovitosť pozemku v oboch smeroch, s najvyšším bodom v juho-východnom nároží parcely. Základná hmotová kompozícia objektu vznikla položením dvoch jednoduchých hranolov na seba so vzájomným posunom. Dynamiku tohto hmotového konceptu umocnilo rozdielne materiálové poňatie fasád oboch častí. Hranol, vybiehajúci do 3.NP a ako konzola na severnej strane je obložený fasádnym doskovým obkladom CEMBRIT, prevažne v tmavo sivej farbe. Jeho severná fasáda je oživaná bielou farbou časti obkladu a vkladanými platňami zeleného bezrámového skla, ktoré sú vo večerných a nočných hodinách podsvietené. Druhá časť hmoty nie je tak expresívna. Jej fasádu tvorí biela fasádna omietka, ktorá voči tmavému obkladu pôsobí kontrastne. Výrazným architektonickým akcentom budovy je dominantné juho-západné priečelie, otočené do pešej zóny a smerom do frekventovanej Spanyolovej ulice. Na presklenú fasádu je umiestnený – predsadený perforovaný hliníkový panel, ktorý je priznaný a ponechaný vo svojej základnej tektonickej štruktúre. Panel je zároveň nosičom veľkej svetlenej reklamy a spolu tvoria originálny a zapamätateľný znak budovy. Dominantnou je tiež presklená južná fasáda stavby, kde je umiestnený hlavný vstup do oboch častí prízemia.
Dispozícia polyfunkčného objektu je delená na niekoľko samostatných častí. Prvou časťou je 1.PP – otvorený priestor parkoviska pod úrovňou prízemia, úrovňovo prístupný zo zadnej účelovej komunikácie. Celkovo je k dispozícií 12 parkovacích miest, ktoré sú rozložené na celej ploche parcely a sú z väčšej časti kryté hmotou stavby v ďalších podlažiach. Z parkoviska je možné dostať sa uzatvoreným schodiskom a výťahom do všetkých podlaží budovy.
Pre peších je budova prístupná bezbariérovo, hlavným vstupom z južnej strany – z úrovne pešej komunikácie (hlavný peší prístup do fakultnej nemocnice s poliklinikou), situovaným v juho-východnom nároží objektu. Budova tým využíva osadenie v svahovitom teréne s rozdielnymi úrovnami v jednotlivých rohoch parcely. 1.NP má okrem hlavného vstupu navrhovanú prevádzku lekárne a súkromných lekárskych (kardiologických) ambulancií. Okrem hlavných priestorov (odbytová časť lekárne, ambulancia,…) sú tam situované skladové a sociálne priestory pre zamestnancov, čakáreň so sociálnym vybavením pre pacientov a pod.
V 2.NP sú umiestnené ambulancie odborných lekárov s potrebným zázemím a zabezpečením. Každá ambulancia pozostáva s dvoch navzájom prepojených miestnosí, každá s vlastným vstupom z čakárne a vlastným umývadlom. Pre lekárov je vytvorené spoločné malé sociálne zázemie, pozostávajúce s malej dennej miestnosti, šatní, wc a spŕch. Pre pacientov je vytvorené samostatné sociálne zázemie, vrátane wc pre imobilných. V centre dispozície je vytvorená spoločná čakáreň pre pacientov všetkých ambulancií.
V dispozícií 3.NP bol pôvodne navrhovaný priestorovo nadštandardný byt. S plochou cca 160m2 ponúkal pohodlné a luxusné bývanie viacčlennej rodine. Takmer všetky obytné izby mali prístup na veľkú obytnú terasu, ktorá bola v dotyku s obývacou halou čiastočne krytá. Terasa bola doplnená zeleňou a vytvárala optické pokračovanie interiérov aj vo vonkajšom prostredí. Z kapacitných dôvodov sa investor rozhodol situovať v tomto podlaží pokračovanie priestorov súkromných ambulancií, a to v minimálnych stavebných úpravách voči dispozícií bytu. Celé podlažie tak môžeme chápať ako dispozične flexibilné, s možnosťou opätovného prerobenia na bytové.
Celkový moderný a zaujímavý charakter budovy je podčiarknutý atraktívnym večerným nasvietením južnej a severnej fasády, exponovaného nárožia a terasy v najvyššom podlaží.
Polyfunkčná budova tak svojou prevádzkou a obsahom ideálne dopĺňa vybavenosť v bezprostrednom okolí areálu nemocnice s poliklinikou a nadväzuje na okolitú zástavbu.

Štúdia : 11/2008
Projekt : 03-04/2009
Realizácia : 04 – 12/2011


späť ↵


in Projects | Office & Industrial, Projects |


Zdieľať tento článok: