späť ↵

ŠFRB – BOXES

Moderné riešenie bytového domu s dôsledným dodržaní všetkých limitov a podmienok stanovených zákonom č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Bytový dom je koncipovaný usporiadaním troch blokov okolo centrálneho schodiska. Na každom podlaží sú tri byty, dva dvojizbové a jeden jednoizbový. Na prízemí sú byty dva, vstupné, technické a potrebné skladové priestory. Riešenie bytového domu s bytmi orientovanými na obidve strany (preplávajúce byty) a súčasne prioritne len na dve svetové strany umožňuje jednoduchú adíciu viacerých bytových domov a súčasne zachovanie potrebných svetlotechnických podmienok v podstate na akomkoľvek pozemku. Materiálovo je jednoduchá hmota domu oživená obkladovými drevnými doskami (preglejka), netradične intenzívnou farebnosťou zvýrazňujúcou základnú kompozičnú ideu skladby troch blokov okolo schodiska.

Štúdia   12/2011


späť ↵


in Projects | Housing & Hotel, Projects |


Zdieľať tento článok: