späť ↵

City center Žilina

Súťažný návrh zástavby a funkčného využitia členitého pozemku v Žiline, v atraktívnej lokalite, na okraji mestskej štvrti Bôrik, v bezprostrednom dotyku so sídliskom Solinky. Veľkorysý, invenčný návrh s viacerými funkciami v zaujímavých vzťahoch a v modernom architektonickom stvárnení. V návrhu je rešpektovaný nepravidelný tvar pozemku a predpokladané dopravné napojenie. Základom konceptu je vytvorenie námestia v osi hlavnej prístupovej komunikácie. Dané územie je výsostne tranzitného charakteru, mimo centra mesta. Považovali sme za dôležité vytvoriť vlastnú pešiu zónu, centrum v nadväznosti na navrhované objekty a ich funkčnú náplň, s prirodzeným prepojením na jestvujúce pešie koridory. V rámci návrh sú použité viaceré funkcie. Hlavným objektom v súbehu s ulicou je budova Design Centra s kúpeľňovým štúdiom a obchodnými prenajímateľnými priestormi. Ďalším objektom je športovo – relaxačné centrum s bazénovým a wellness svetom a s Inline korčuliarskou dráhou. V rámci parteru je objekt prevádzkovo prepojený s navrhovanými objektmi hotela a administratívy. V samostatnej časti pozemku sú situované bytové domy s polyfunkčným parterom v časti spojovacieho krčku. Celkovo je zástavba 3-6 podlažná, pričom posledné podlažia sú s výrazným priestorovým uskočením.
Polyfunkčné objekty sú sústredené okolo centrálneho kruhového námestia „PIAZA“, navzájom spojené do jedného celku. Výnimkou je funkcia bývania, ktorú reprezentuje dvojica bytových domov, ktorá je umiestnená samostatne, v severo-západnom „nároží“ pozemku. Týmto riešením sa trvalé bývanie dostáva predsa do pozície väčšieho kľudu a bezkolíznej prevádzky. Zároveň však bude naplno využívať benefity bezprostredného kontaktu s multifunkčným centrom.
Navrhovaný komplex je riešený na celkovej ploche cca 17.000m2. V predkladanom zámere je daná plocha využitá maximálne účelne a zároveň ponúka atraktívne možnosti etapizovania zámeru a jeho postupného dotvárania. Celok by mal ponúknuť výborné vzťahové a prevádzkové riešenie, modernú a atraktívnu architektúru a postupné, ekonomické zhodnotenie.

Celková plocha areálu : 17.108,0 m2
Zastavaná plocha : 7.278,1 m2
Podlahová plocha : 24.371,6 m2
Celkový počet bytov : 53
Celkový počet parkovacích miest : 278

Štúdia 02/2012


späť ↵


in Projects | Housing & Hotel, Office & Industrial, Projects |


Zdieľať tento článok: