späť ↵

Atletický a futbalový štadión Martin

Atletický a futbalový štadión je navrhnutý na mieste existujúceho, pôvodného športového areálu v Martine. Štadión je navrhnutý v zmysle platných pravidiel IAAF a pravidiel UEFA. Bežecký ovál s ihriskom uprostred je doplnený tribúnov pre cca 2800 – 3000 divákov, situovanou pozdĺž dlhšej strany atlet. oválu, zo západnej strany (od cesty I/65). Areál je doplnený vnútroareálovými komunikáciami, parkovacími plochami, chodníkmi a spevnenými plochami, oplotením a sadovými úpravami.
Prístup pre autá a autobusy je riešený v dvoch bodoch. Prioritným, dopravne prehľadnejším a komfortnejším je uvažovaný prístup cez areál OC Tesco odbočením z cesty I/65 (obchvat Martina). Druhým dopravným napojením je vjazd v juho-západnom nároží plochy zámeru, a to prechodom cez areál susediacej Spojenej školy. Prístup pre peších je zabezpečený existujúcim chodníkom a mimoúrovňovým napojením na spevnenú plochu, vedúcu k vstupom a východom na tribúnu a tiež k parkoviskám.
Navrhovaný atletický štadión sa skladá z dvoch základných objektov. Atletický ovál so všetkými športovými plochami a futbalovým ihriskom uprostred a „západná“ tribúna pre približne 2800 – 3000 divákov s nevyhnutným sociálnym, technickým a skladovým zázemím.
Povrch bežeckého oválu a plochy pre rozbehy sú riešené z polyuretánového vodonepriepustného materiálu, povrch výseče vrhačských disciplín tvorí hlinito-piesčitý zásyp a doskočisko pre skok do diaľky a trojskok je naplnené jemným kremičitým pieskom. Uprostred oválu je futbalové ihrisko s prírodnou trávou. Bežecký ovál má v celom šírkovom profile 8 dráh, pričom rovinka pozdĺž tribúny, určená pre šprint je 9 dráhová.
Tribúna je tvorená stúpajúcim hľadiskom s radmi plastových stoličiek, rozdelených do niekoľkých základných sektorov. Stoličky v jednotlivých sektoroch majú bielu a modrú farbu, v zmysle dominujúcich farieb mesta Martin. Priestory pre divákov sú prekryté zastrešením, ukotveným v zadnej časti tribúny. Architektúra prestrešenia má technický charakter, s priznanými nosnými a konštrukčnými prvkami. Základ je tvorený oblúkovým priehradovým nosníkom vo vzdialenosti viac ako 8 m, na ktorých je za pomoci sekundárnej konštrukcie uložená transparentná strecha oblúkového tvaru v pozdĺžnom smere. Nosné piliere hlavných podpôr sú viditeľné a priznané aj na zadnej fasáde tribúny, doplnené o lamelovú transparentnú stenu, tvoriacu zábranu pre divákov. Fasádu tribúny tvorí murovaná stena, obkladaná fasádnym vetraným obkladom. Dominantnými na fasáde sú vstupy a výstupy pre divákov z tribúny, doplnené vstupmi pre športovcov a obslužnými priestormi. Tribúna zo strany ihriska neprebieha až na úroveň terénu, ale končí „pavlačou“, približne 3m nad plochou ihriska. Týmto spôsobom je zabezpečený dobrý prístup a využitie všetkých priestorov pod tribúnov a tiež je vytvorený potrebný odstup medzi divákom a športovcom.
Hľadisko má približne 16 radov v celej svojej dĺžke a je delené do niekoľkých sektorov. Jednotlivé sektory sú viazané na únikové východy. Medzi dvomi východmi je uložených max. 40 sedadiel v jednom rade. Vstup pre divákov je týmto spôsobom zabezpečený niekoľkými vstupmi na zadnej strane tribúny, pričom schodiskom je zabezpečený prechod na samotnú tribúnu. Z krajných schodísk sú prístupné sociálne priestory – wc pre divákov. Tribúna je na oboch svojich koncoch ukončené exteriérovým evakuačným schodiskom.
Priestory pre športovcov, rozhodcov a zamestnancov sú situované v takmer celej pôdorysnej ploche pod hľadiskom. Dispozícia je delená na osem menších šatní pre športovcov, každá s hygienickým zázemím. Šatne sú prístupné spoločnou chodbou, vedúcou pozdĺžnou osou dispozície, ústiacou v dvoch bodoch na spevnenú plochu pozdĺž atletického oválu. Plochy pre obsluhu a vybavenosť tvoria kancelária s malou vrátnicou, miestnosť prvej pomoci, priestory pre rozhodcov, priestor pre dopingovú kontrolu, priestor pre tlačové besedy, archív, priestory technického vybavenia a veľké skladové priestory, predovšetkým pre športové náčinie a techniku.

Štúdia : 09/2011
Projekt : 11/2014


späť ↵


in Projects | Projects, Sport & Leisure |


Zdieľať tento článok: