späť ↵

WELL PARK

Administratívna budova je navrhnutá ako solitér, polohou nenadväzuje na uličnú zástavbu, ale je priestorovým akcentom v atraktívnom mestskom centrálnom prostredí. Osadená je v nároží malého parku v centre Žiliny. Novostavba logicky reaguje na svahovitý terén zapusteným suterénom a vytvorením plató nad ním. Prevádzkovo komunikuje s okolím, vstupy do budovy sú riešené z dvoch strán. Hlavný vstup je orientovaný zo západnej strany, z úrovne 1.NP, kde je riešený prístup pre autá, peších, aj pohotovostný parking pre návštevníkov a užívateľov. Je krytý vyčnievajúcou hmotou ďalších nadzemných podlaží a ústi na rozptylovú spevnenú plochu. Týmto kontrolovaným vstupom je zabezpečený prístup do všetkých častí budovy, prostredníctvom recepcie a vstupného foyer. Druhým vstupom je vstup z parku, z úrovne 1.PP, kde je situovaná prevádzka malej reštaurácie s café barom, s možnosťou letného posedenia priamo v parku. Prístup z pohotovostného parkovania na úrovni 1.NP je zabezpečené exteriérovým schodiskom. Okrem týchto vstupov ústi na spevnenú plochu plató „požiarny“ výstup z centrálneho schodiska.
Snahou bolo vytvoriť modernú, funkčnú a reprezentatívnu budovu, ktorá by mala vytvárať silný priestorový a architektonický akcent v danom priestore mesta.
Hmotový koncept je založený na prieniku dvoch výškovo aj architektonicky odlišných hmôt. Pod nimi je plató, ktoré ukončuje podzemné podlažia a predovšetkým z južnej a východnej strany tvorí hmotovú pomlčku v tektonike fasád. Severná časť, orientovaná do ulice, má zaujímavú myšlienku „hadenia“ jednotlivých podlaží. Mierne vystupujúce „dosky“ jednotlivých podlaží (ktoré plynule prechádzajú z podlažia na podlažie po bočných stranách) vytvárajú dojem určitej terasovej architektúry, ktorá je však takou iba v najvyšších podlažiach. Medzi pásy jednotlivých podlaží je vkladaná kombinácia presklenej fasády a farebných fasádnych kovových panelov, v nepravidelnom uložení a grafike. Na uskočenej hmote 5.NP je kombinácia zelenej a pochôdznej strechy.
Druhou časťou hmotového riešenia je jednoduchšia hranatá hmota, ktorá je v prieniku so spomínanou severnou časťou a je o jedno nadzemné podlažie vyššia. Vnímaná je predovšetkým zo strany parku – z južnej, ale aj východnej a západnej strany. Fasáda je plnšia, „perforovaná“ nepravidelnými presklenými časťami a niekoľkými zapustenými loggiami.
Prestrešenie tvoria rovné strechy. Najvyššie podlažie na oboch častiach je priestorovo uskočené a pôdorysne menšie, ako hmota pod ním, čo zjemňuje vnímanie výšky a mohutnosti budovy. Plató je využité na pohotovostný parking, zo strany parku je pokrytý zelenou strechou a umožňuje prechod do parku.

Štúdia : 05/2013
Projekt : 03/2014


späť ↵


in Projects | Housing & Hotel, News, Projects |


Zdieľať tento článok: