späť ↵

Centrum vzdelávania a služieb, Priemyslený park Nitra – sever

Predmetná stavba sa nachádza v areáli Industriálneho parku Nitra – sever. Lokalita je situovaná severo-západne od mesta Nitra, medzi obcami Drážovce a vrchom Zobor z východnej strany, riekou Nitra a obcou Lužianky zo západnej strany, obcou Čakajovce zo severu a rýchlostnou cestou R1 a mestom Nitra z južnej strany. Navrhovaným urbanistickým riešením rešpektujeme a zachovávame danosti územia a bezprostredného okolia, resp. konceptu navrhovaného industriálneho parku Nitra – sever. Pre danú stavbu bola vyčlenená plocha cca 30.000m2, situovaná v juhovýchodnej časti areálu.
Budovu charakterizujeme ako novostavbu, v rozvoľnenej zástavbe budúceho priemyselného parku. Situovaná je bezprostredne pri vjazde z novonavrhovanej komunikácie a okružnej križovatky (pod úrovňou plánovanej, prebiehajúcej cesty v smere z R1 na Topoľčany…). Objekt bude v určitom slova zmysle tvoriť „vstupnú“ bránu do tejto časti areálu. Bezprostredné okolie bude tvoriť z južnej strany prístupová komunikácia s chodníkom a autobusovými zastávkami, z východnej strany spomínaná okružná križovatka s novonavrhovanou cestou, zo západnej strany je to obslužná komunikácia pre ďalšie objekty industriálneho parku a zo severnej strany je to voľná plocha pre ďalšie objekty a prevádzky.
Navrhovaná stavba je členená na dve základné časti, s vlastnou prevádzkou, dispozíciou, architektonickým stvárnením a zásobovaním. Obe časti však tvoria jeden komplex a jeden areál. Spojené sú navzájom centrálnym vstupom = recepčnou halou, odkiaľ je možné vstúpiť do oboch častí (aj keď každá časť má aj svoj samostatný vstup). Spojenie do jedného celku je podporené aj preskleným dynamickým priečelím (fasáda od prístupovej komunikácie), prebiehajúcim čiastočne cez obe budovy. Komplex je navrhovaný tak, aby bolo možné realizáciu rozdeliť min. na 2 samostatné etapy.
Budovy majú 2 nadzemné podlažia, bez suterénu. Úroveň prízemia zodpovedá úrovni prístupových spevnených plôch a komunikácií. Predpokladom je mierne „zdvihnutie“ celej stavby a spevnených plôch voči existujúcemu rastlému terénu (zodpovedá to aj koncepcii projektovaných komunikácií), pričom detaily budú riešené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Niektoré časti objektov sú znížené na úroveň jednopodlažnej stavby. Prestrešenie je uvažované ako rovná strecha, s vnútornými dažďovými zvodmi a vybiehajúcimi atikami po obvode.
Prístup pre autá je zabezpečený uvažovanou prístupovou komunikáciou z južnej strany, rozvetvená „rastrom“ križovatiek s komunikáciami k jednotlivým stavbám. Vytvorením odbočenia (križovatky) z komunikácie zo západnej strany (30m za uvažovanou križovatkou) je riešení prístup na parkovacie plochy pre návštevníkov a za ním, ďalším odbočením z rovnakej komunikácie je zabezpečený kontrolovaný vjazd a výjazd pre zásobovanie a tiež zamestnancov. Zadná časť areálu (zo severnej strany) je uzatvorená oplotením.
Na predmetnej parcele je spolu navrhovaných 256 parkovacích státí pre návštevníkov a 34 státí pre zamestnancov (všetko osobné automobily).

Štúdia : 12/2015


späť ↵