späť ↵

CYKLOMOST Teplička nad Váhom

Účelom stavby je vybudovanie mostu pre peších a cyklistov ponad cestu II/583 a súvisiacej trasy cyklotrasy s napojením na ulicu Železničná a na projektovaný úsek cyklotrasy (projekt REMING CONSULT, a.s.).
V súčasnosti, po vybudovaní preložky cesty II/583 do polohy medzi obec Teplička nad Váhom a vodné dielo Žilina, vznikla pre občanov obce komunikačná bariéra. Z obce nie je možný žiaden pre chodcov a cyklistov bezpečný, voči automobilovej doprave bezkolízny, prechod v smere ku Žiline a rekreačnej zóne pri vodnom diele Žilina. Vzhľadom k tomu, že toto prepojenie pre chodcov a cyklistov je pre obec dôležité a nevyhnutne potrebné, je navrhnuté premostenie cesty II/583 v trase ulice Železničná.
Most bude slúžiť výlučne pre cyklistov a peších, vjazd automobilov nebude možný.
Konštrukcia mostu je drevená so stredovou podporou v mieste plánovaného ostrovčeka medzi pruhmi rozšírenia cesty na štvorprúdovú komunikáciu.
Navrhnutý most pre peších a cyklistov je v celkovej dĺžke 58,9 m so stredovou podporou. Bočné nábehy, cyklotrasy situované na násypoch sú v dĺžkach 76,7m a 76,5m. Navrhované vysvahovanie je v sklonoch svahov 1:1,75 a 1:2, lokálne so spevnením. V blízkosti existujúcej kanalizácie je navrhnutá konštrukcia mostu so svahovým krídlom (betónovou nosnou stenou), tak aby nedošlo k priťaženie existujúceho kanalizačného zberača. Konštrukcia mostu drevená s výrazným prvkom vysokého priehradového väzníka po stranách mostu.

Projekt : 05/2012


späť ↵


in Projects | Projects, Urban |


Zdieľať tento článok: