späť ↵

Námestie, Teplička nad Váhom

V mieste jestvujúcej križovatky a existujúceho „námestia“ sv. Floriána (zelenej plochy so sochou sv. Floriána) sme navrhli plochu námestia v čiastočne eliptickom tvare, až po líniu zregulovaného potoka. Jestvujúce dopravné komunikácie budú čiastočne zúžené, ulica Námestie sv. Floriána bude zabratá plochami námestia. Námestie je v dĺžke 73m a šírke 33m nechané ako rovná vydláždená plocha s dvoma akcentmi na koncoch – premiestnená socha sv. Floriána a navrhnuté trvale prekryté pódium, tribúna. Na námestí budú situované ďalšie prvky drobnej architektúry ako centrálny info panel s hodinami, picia fontánka, lavičky, smetné koše a stojany pre bicykle. Socha sv. Floriána bude nasvietená. Rovnako bude iluminovaná aj tribúna.
Za námestím je navrhnutá plocha pre situovanie stánkov tržnice, pre potreby existujúceho pouličného predaja. Stánky budú pevné, stabilné, nebude umožnené svojvoľné dotváranie, budovanie tržnice nežiaducimi stavbami, prístreškami a pod.
Po obvode námestia je navrhnutá líniová výsadba stromov, líp, osadených v zatrávnenej časti. Líniová zeleň námestia je dopovedaná navrhovaným gaštanovým stromoradím, líniovou výsadbou pozdĺž ulice Dr. Karola Kmeťku. Navrhnutý je Pagaštan pleťový, s červeno-ružovo sfarbenými kvetmi.
Lipy námestia sú dopovedaná alejou na jar nádherne kvytnúcich ozdobných čerešní pozdĺž potoka, po jeho obidvoch brehoch.
Za potokom v časti existujúcej prístupovej komunikácie a ovocných stromov je navrhnutý obecný park s vysokou zeleňou, trávnatými plochami, trvalkovými záhonmi a rozprávkovou „alejou“ – drevené sochy s tematikou rozprávkových bytostí situované pomedzi navrhované ozdobné čerešne, osadené na brehu potoka. Park bude dopovedaním námestia, kľudovou, oddychovou zónou, prepojenou s námestím dvomi drevenými lávkami ponad potok. V parku bude situovaný premiestnený pamätník obetiam 2. svetovej vojny.
Navrhovaným parkom zabraná prístupová komunikácia k existujúcim rodinným domom bude premiestnená bližšie k rodinným domom.

Štúdia : 08/2015


späť ↵


in Projects | News, Projects, Urban |


Zdieľať tento článok: