späť ↵

Polyfunkčný bytový dom, Pivovarská, Žilina

Polyfunkčný bytový dom je navrhnutý v atraktívnom mestotvornom architektonickom stvárnení. Má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia. Navrhovaná budova je začlenená do existujúcej blokovej zástavby. Polohou a celkovou výškou nadväzuje na uličnú zástavbu. Novostavba logicky reaguje na svahovitý terén zapusteným suterénom a vytvorením zeleným plató nad ním.
Primárnou funkciou budovy sú byty a prenajímateľné administratívne, obchodné priestory a súvisiace prevádzkové plochy a funkcie. Parkovacie kapacity potrebné pre danú stavbu sú situované v jednom podzemnom podlaží.

Štúdia : 06-11/2015

DUR : 11/2015


späť ↵


in Projects | Housing & Hotel, News, Projects |


Zdieľať tento článok: