späť ↵

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX SACHALIN

Navrhovaný komplex je riešený na celkovej ploche viac ako 65.000m2 (centrálny priestor, mimo funkcií bývania, škôl a pod.). V predkladanom zámere je daná plocha využitá maximálne účelne a zároveň ponúka atraktívne možnosti etapizovania zámeru a jeho postupného dotvárania. Celok by mal ponúknuť výborné vzťahové a prevádzkové riešenie, modernú a atraktívnu architektúru a postupné ekonomické zhodnotenie.
Celkový návrh tvorí ucelený a komplexný areál. Snahou bolo ponúknuť pestrosť funkcií, zahŕňajúcich obchody, služby, hotel, šport, relax, parkovanie, zeleň…., sformovaný do jedného urbanistického celku. Urbanistický koncept je založený na vytvorení centrálneho (viac menej kruhového) námestia, nazvaného. „PIAZA“. Okolo neho sú sústredené všetky podstatné funkcie a budovy, navzájom spojené do jedného celku. Výnimkou je objekt Diving centra, ktorý je samostatnou budovou a tvorí určitý architektonický, vizuálny a funkčný akcent územia. Je umiestnený v kontakte s námestím (na jeho pozdĺžnej osi), zároveň v dotyku s malým parkom a pohotovostným parkoviskom z druhej strany.
Vzťahovo a polohovo sa jedná o územie, ktoré je v súčasnosti lokalizované mimo peších a dopravných trás…v zmysle toho, že žiadna cez územie neprechádza. Okolie bude tvoriť predovšetkým zástavba bytových domov, čiže s dominantnou funkciou bývania. Doplnkom budú ďalšie služby a vybavenosť…..škola, materské školy, športové aktivity, kostol, obchodné centrum s iným zameraním…samozrejme zeleň a plochy pre oddych. Dá sa povedať, že riešený polyfunkčný komplex bude srdcom a jadrom celej zóny. Pri jeho návrhu bolo dôležité to, aby sa do územia prirodzene začlenil a komunikoval s územím. Okrem dopravného napojenia – prístup pre autá návštevníkov a zásobovanie, bolo dôležité vytvorenie peších koridorov medzi centrom a okolím. Tento dôležitý aspekt ovplyvnil urbanistické, ale aj architektonické riešenie navrhovaného komplexu. Návštevník sa na Piazu dostane zo všetkých strán a navyše, v každom momente sa mu otvára nová perspektíva zaujímavých priehľadov v zástavbe a do okolia. Koncept kruhového námestia vytvára naozaj pôsobivé stvárnenie priestoru a architektúry.
Urbanistická koncepcia, na ktorú nadväzuje aj tá architektonická je založená na tom, že vťahuje návštevníka do centra územia, k námestiu..
Príjazd pre autá je umožnený navrhovanými obslužnými (miestnymi) komunikáciami, v podstate s každej strany. Pre parkovanie je na povrchu, vedľa obchodného centra a Diving centra, vytvorené parkovisko s funkciou pohotovostného, resp. krátkodobého parkingu. Podstatným je vytvorenie podzemnej garáže pod väčšou časťou riešeného priestoru. Vjazd a výjazd je sústredený v troch miestach, na troch rozličných stranách. Toto riešenie predpokladá rozloženie kumulácie áut, ktoré prináša vstup a výstup z podzemných garáží. Jeden vstup je od parkoviska vedľa námestia (najbližšie dominantnému prístupu do územia), druhý vstup je od hotela (predpoklad využívania návštevníkmi hotela) a tretí je za obchodným centrom, vedľa zásobovacieho dvoru pre hypermarket a obchody. Podzemný parking je navrhovaný tak, aby bol max. prehľadný, bezpečný a aby umožňoval vstup pre peších do každej časti polyfunkčného komplexu. Výťahmi, schodiskami a eskalátormi sa zákazník dostane priamo do budovy, ktorú chce navštíviť, resp. aj priamo na námestie.
Koncepcia zelene kombinuje solitérnu vysokú zeleň, integrovanú do spevnených plôch a parkovísk a kompaktnejšie zelené – trávnaté plochy s vysokou zeleňou. Tie sú situované predovšetkým v priestore navrhovaného parku (medzi hotelom a Diving centrom) a v exteriéroch športovo-relaxačnej časti (pri tenisovej hale a vo vonkajšom priestore aquacentra, s vyplávacím bazénom, terasami a vonkajšou saunou). Do riešenia zelene je potrebné pričleniť aj plochy zelených striech, s ktorými uvažujem na viacerých miestach, predovšetkým tam, kde sú strechy pohľadovo vnímateľné.
Pri navrhovaní podlažnosti sme sa snažili o zvolenie vhodnej mierky pre územie, s prihliadaním na ekonomické ukazovatele zámeru. Zástavba má výšku do 4 nadzemných podlaží, administrtívna časť má hmotový akcent 5. Nadzemného podlažia. Veľké priestory hypermarketu, aquacentra a športovo-relaxačnej časti sú dvojpodlažné.

Štúdia : 06/2014


späť ↵


in Projects | Housing & Hotel, Projects, Sport & Leisure |


Zdieľať tento článok: